Skelbimai

Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų laikas

Balandžio 18 d. Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės vakarienės Mišios 18 val.

Balandžio 19 d. Didysis Penktadienis
 Kristaus Kančios pamaldos 18 val.
(Rinkliava Šventajai Žemei)

Balandžio 20 d. Didysis Šeštadienis
Nuo 10 val. bažnyčios šventoriuje bus kūrenamas laužas. Galima sudeginti nenaudojamas sakramentalijas (pašventintus senus, sulūžusius kryžius, paveikslus ir pan.).

Velykų vigilijos pamaldos prasidės saulei nusileidus 20.29 val. prie šventoriuje sukurto laužo. Atsineškite žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui. Velyknakčio pamaldose bus pašventintas Jūsų atsineštas vanduo bei velykiniai valgiai.

Balandžio 21 d. Viešpaties Prisikėlimas (Velykos)
Šv. Mišios 8 val.

Balandžio 22 d. Velykų antroji diena
Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Balandžio 14 d.

Raktažodžiai:

Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis 
Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Balandžio 13 d.

Susitaikinimo pamaldos Molėtų bažnyčioje.
17 val. Išpažinčių klausymas
18 val. Gailestingumo šv. Mišios

Balandžio 6 d.

Raktažodžiai:

Molėtų dekanato Caritas narių rekolekcijos ir Lietuvos Caritas 30-mečio paminėjimas.

Esame Viešpaties laukiami

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ Mt 11, 28.
Kviečiame Švenčiausio Sakramento adoracijos maldai penktadieniais ir šeštadieniais nuo 19 iki 20 val.
Adoracija - ypatingas Dievo garbinimas Švenčiausiame Sakramente.
“Jėzus laukia mūsų Švenčiausiame Sakramente.” Šv. Jonas Paulius II

Kovo 6 d.

Raktažodžiai:

Pelenų diena - prasideda gavėnios laikotarpis.

Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Kovo 3 d.

Raktažodžiai:

Švęsime Lietuvos globėjo šventojo Kazimiero atlaidus. Eucharistiją švęsime 9 val. ir 11 val.
Atlaidų šv. Mišioms 11 val. vadovaus kun. Kęstutis Dvareckas.

Sausio 12 d.

Raktažodžiai:

Laisvės gynėjų dienos minėjimas Molėtuose.

Sausio 6 d.

Raktažodžiai:

Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai). 
Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Sausio 1 d.

Raktažodžiai:

Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja. Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

web sprendimas c-4