Molėtų parapijoje tarnaujantys kunigai

 

Klebonas dek. mons. Kęstutis Kazlauskas

Molėtų dekanato dekanas ir parapijos klebonas Kęstutis Kazlauskas gimė 1961 m. balandžio 2 d., per šv. Velykas, Kaišiadorių rajone, Šafarnės kaime, Palomenės parapijoje. Tremtinių šeimoje devyni vaikai, iš kurių Kęstutis ir Jurgis tapo kunigais.

1979 m. baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą. 1981 m. buvo priimtas į Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos pirmąjį kursą. 1986 m. gegužės 25 d., Kauno arkikatedroje bazilikoje Arkivyskupas Liudvikas Povilonis suteikė diakono šventimus.

Kunigu įšventintas 1986 m. birželio 1 d. Kauno katedroje bazilikoje, šventimus suteikė vyskupas Vincentas Sladkevičius MIC (vėliau kardinolas). 

1986 m. paskirtas Alytaus parapijos vikaru, 1987 m. Žiežmarių parapijos vikaru. 1988 m. paskiriamas Užuguosčio parapijos administratoriumi. 1989 m. skiriamas Bagaslaviškio parapijos klebonu, aptarnaujant Krikštėnų parapiją. 1990 m. skiriamas pastoraciniam darbui į Žiežmarių parapiją. Nuo 1995 m. iki 2002 m. birželio 15 d. Merkinės parapijos klebonas, Merkinės dekanato dekanas. Molėtuose dirba nuo 2002 m. liepos 10 d.

2011 m. spalio 26 d. Jo Šventenybė Popiežius Benediktas XVI kunigui dekanui Kęstučiui Kazlauskui suteikė Jo Šventenybės kapeliono - monsinjoro titulas.
 

Vikaras kun. Gintautas Antanas Jančiauskas

Kun. Gintautas Antanas Jančiauskas gimė 1966 m. birželio 13 d. ir augo Kaišiadoryse.
1988-1993 m. mokėsi Kauno Tarpdiecezinėje Kunigų seminarijoje.
1993 m. gegužės 31 d. Kaišiadorių katedroje pašventintas kunigu. Pirmasis paskyrimas į Molėtų parapiją, vikaru.
Po dešimties mėnesių, 1994 m. balandžio 25 d., skiriamas Bagaslaviškio parapijos administratoriumi.  Nuo 1994 m. rugsėjo 28 d. iki 1995 m. rugpjūčio 23 d. aptarnavo Zibalų parapiją.
1995 m. rugsėjo mėnesį atleistas nuo pareigos aptarnauti Zibalų parapiją ir skiriamas administratoriaus teisėmis aptarnauti Krikštėnų parapiją.
1996 m. gruodžio mėnesį į Krikštėnus pakviečia Aušros Vartų Marijos ir Teresėlės karmelites, padeda joms įsikurti ir patarnauja kaip kapelionas.
1998 m. liepos 10 d. atleidžiamas iš Bagaslaviškio ir Krikštėnų parapijų administratoriaus pareigų ir skiramas Jiezno parapijos administratoriumi. 
2001-2002  Skudutiškio parapijos administratorius.
Nuo 2002 m. rugsėjo 1d. iki 2020 m. rugpjūčio 2 d., aštuoniolika metų, Semeliškių parapijos klebonas.
Būdamas Semeliškių parapijos klebonu, nuo 2014 m. iki 2020 m. aptarnavo Beižionių parapiją.
Nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. iki 2021 m. gegužės 31 d. kunigo tarnystę vykdė Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.
2021 m. birželio 1 d. paskirtas Molėtų šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaru.
web sprendimas c-4