Velyknakčio adoracija

Raktažodžiai:

Nuo Didžiojo Penktadienio Kristaus Kančios pamaldų iki Didžiojo Šeštadienio Velyknakčio pamaldų vyks nepertraukiama Dievo garbinimo malda, budint prie Švč. Sakramento.
Kviečiame jungtis maldai Jums patogiu laiku.

Bažnyčioje yra informacinis lapas, kuriame Jūs galite užsirašyti, kada ketinate skirti savo laiką šiai brangiai maldai.

Artėjančių švenčių pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Balandžio 21 d. Didysis Ketvirtadienis (Paskutinės vakarienės Mišios)
Eucharistijos ir Kunigystės įsteigimo diena

Šv. Mišios 18 val.

Balandžio 22 d. Didysis Penktadienis

Kristaus Kančios pamaldos 18 val. (rinkliava šv. Žemei)

Esant galimybei, 15 val. kviečiame ateiti į Parapijos namus, kur bus rodomas filmas "Kristaus kančia".

Iš rekolekcijų Šiluvoje

Viešpaties malonės ir kunigo Povilo rekomendacijų dėka, šių metų kovo 18-20 d. Šiluvoje teko dalyvauti  Nacionalinės Egzorcistų Asociacijos organizuotose rekolekcijose "Jėzus gydo ir laisvina". Norėčiau trumpai pasidalinti mintimis iš rekolekcijų su tikėjimo broliais ir seserimis.

Kristaus paklusnumas (II)

Jėzaus paklusnumo didybė objektyviai matuojama tuo, ką iškentėjo, o subjektyviai - meile ir laisve, su kuriomis pakluso. Šv. Bazilijus išskiria tris nusiteikimus, dėl kurių paklūstama: pirmiausia - bijant bausmės; antra - trokštant atlyginimo; trečia - dėl meilės. Jėzuje sušvyti pats aukščiausias ir begalinis Sūnaus paklusnumas net pačiais kraštutiniais momentais.

Balandžio 16 d.

17 val. Susitaikinimo pamaldos

18 val. Gailestingumo Mišios

Minime Jono Pauliaus II mirties metines

Balandžio 2 dieną minime šeštąsias Jono Pauliaus II mirties metines.

Balandžio 4 d.

Raktažodžiai:

Balandžio 5 d. mūsų vikarui Povilui Tekoriui sukanka 30 metų. Sveikinimus šia intencija ir padėką Dievui bus galima išsakyti balandžio 4 d. vakarinėse šv. Mišiose.

Kristaus paklusnumas (I)

Raktažodžiai:

Palyginti paprasta atskleisti krikščioniškojo paklusnumo paslaptį ir kilmę. Užtenka pažiūrėti, kokia paklusnumo samprata remdamasis Šventasis Raštas pavadino Jėzų "paklusniu". Beregint pastebime, jog tikras krikščioniškojo paklusnumo pagrindas yra ne paklusnumo idėja, bet paklusnumo aktas.

Balandžio 3 d.

Raktažodžiai:

Balandžio 3 d. 11 val. šv. Mišiose kviečiame jungtis bendroje maldoje, prašant gausios Dievo palaimos mūsų klebonui Kęstučiui Kazlauskui, minint Jo 50 metų sukaktį.

Molėtuose "Kelionė su Bernardinai.lt"

Džiaugiamės, kad Molėtuose jau galime įsigyti naujausią žurnalo "Kelionė su Bernardinai.lt" numerį.
Jį rasite Molėtų bažnyčioje ant spaudos stalelio. Žurnalo kaina 10 lt.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4