Eiti su Kristumi

Raktažodžiai:

Sekti - yra vedamasis Evangelijos žodis, taip pat ir pagrindinis gyvenimo žodis. Ateikite, sekite paskui mane. Tai mes girdime kasdien. Tai frazė, panaši į tą, kurią ištaria gydytojas, vesdamas jus į savo kabinetą. Kasdieninėje kalboje žodis “sekti” reiškia pasyvų veiksmą. Be abejo dėl to, kad tas, kuris seka, eina iš paskos.

Dvasinės pratybos

Kviečiame dalyvauti šventojo Ignaco Lojolos "Dvasinėse pratybose" kasdieniniame gyvenime.
Dvasinės pratybos - tai būdas atnaujinti savo santykį su Dievu.

Pirmasis susitikimas parapijos namuose spalio 20 d. (ketvirtadienį) po vakarinių šv. Mišių (18.45 val.).

Tarnystė

Raktažodžiai:

Spalio 16 d. 9 val. Molėtų bažnyčioje šv. Mišias aukos š. m. rugsėjo 25 d. į kunigus įšventintas ir paskirtas Molėtų parapijos vikaru Mindaugas Grenda.

Spalio 16 d.

Raktažodžiai:

Ateinantį sekmadienį 12 val. Molėtų bažnyčioje vargonuos Vytenis M. Vasyliūnas (Vokietija).
Koncerto programoje skambės J. S. Bach, M. K. Čiurlionio, F. Liszt, M. E. Bossi, J. Alain kūriniai.

Šventojo Rožinio šventė

Štai tavo Motina! (Jn 19, 27)

Kokie guodžiantys ir malonūs tie žodžiai krikščioniui, kuris suvokia, kiek juose yra meilės. Taip atidavęs mums viską, ką buvo galima duoti, tai yra visų savo darbų, kančių ir kryžiaus mirties nuopelnus, - savo švenčiausiąjį Kūną ir Kraują kaip maistą mūsų sieloms, Jėzus Kristus atidavė mums savo didžiausią brangenybę - savo šventąją Motiną.

Viešpats man davė brolių...

Žmonės mums yra duoti: jie mums ateina iš Dievo rankų. Viešpats man davė brolių, taip sako šv. Pranciškus kaskart kalbėdamas apie ordiną. Ne jis, Pranciškus, jį įsteigė. Dievas jam juos davė dovanai. Viešpats visa tai padarė, Jis man davė brolių. Tie žodžiai nuolat yra jo lūpose kaip refrenas.

Keičiasi šv. Mišių laikas

Raktažodžiai:

Nuo spalio 1 d. vakarinės šv. Mišios Molėtų bažnyčioje 18 val.

Dėl pasirengimo priimti sakramentus

Kviečiami registruotis norintys priimti Pirmosios šv. Komunijos bei Sutvirtinimo sakramentus. 
Ateinančiais sekmadieniais (rugsėjo 25 d. ir spalio 2 d.) po 9 val. ir 11 val. šv. Mišių Molėtų bažnyčioje Jūsų lauks tikybos mokytojas.

Šventojo Kryžiaus išaukštinimas

Kryžius yra dieviškosios aukos bei dangaus ir žemės sutaikinimo ženklas. Jis yra ir simbolis tos vienybės, kurią meilė turi mumyse išugdyti - kaip to prašė mūsų Viešpats savo kančios, paaukotos už mūsų vienybę, išvakarėse: tegul visi bus viena (Jn 17, 21).

"Kelionė su Bernardinai.lt"

Šių metų trečiąjį žurnalo "Kelionė su Bernardinai.lt" numerį jau galite rasti Molėtų bažnyčioje ant spaudos stalelio. Žurnalo kaina 10 lt.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4