"Kelionė su Bernardinai.lt"

Naują žurnalo "Kelionė su Bernardinai.lt" numerį jau galite rasti Molėtų bažnyčioje ant spaudos stalelio. Žurnalo kaina 10 lt.

Kvietimas

Visus, norinčius atnaujinti ir pagilinti tikėjimą, tapti tikinčiais pagal Jėzaus Širdį, kviečiame į numatomus susitikimus, kurių metu atvykę svečiai pristatys:

Birželio 1 d. - palaimintojo Jurgio Matulaičio kelią
Birželio 2 d. - Alfa kursus

Susitikimai vyks Parapijos namuose po vakarinių šv. Mišių (19.45).

Gegužės 29 d.

Praeitą rudenį atsiliepusieji į kvietimą dalyvauti dvasinėse pratybose jau baigia 33 savaites trukusį Dievo žodžio mąstymo, maldos ir tikėjimo gilinimo kursą. Šia proga rengiama piligriminė kelionė į Dievo namus Rudesos koplyčioje, kur bus švenčiama Eucharistija.

Visus norinčius kviečiame jungtis kartu piligrimystei ir maldos bendrystei.

Į piligriminę kelionę leisimės gegužės 29 d. (sekmadienį) 14 val. nuo Molėtų bažnyčios.

Pirmosios Komunijos šventė

Raktažodžiai:

Pirmosios Komunijos šventė Molėtų bažnyčioje

Gegužės 22 d. ir 29 d. (sekmadienį) 11 val.

Prasmės buveinė - tavyje

Raktažodžiai:

Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla (...) šventa. (1 Kor 3, 16-17)

Mūsų vidiniam "aš" nėra nereikšmingų dalykų - jis viską pastebi. Pajauta ateina nuolat: gyvenimo skonio, žmogaus, savęs, prasmės ieškojimo pajauta. Galiausiai šventumo pajautimas...

Mergelė Marija

Būti kontempliatyviam, reiškia priimti dieviškąjį žodį, priimti Jį savo dvasia ir suvienyti su Juo savo gyvenimą. Taigi Švenčiausioji Mergelė yra kontempliatyviųjų pavyzdys. Ji yra Tiesos ir Gražiosios Meilės Motina. Mes turime Ja sekti, kaip ištikimi ir kilnūs vaikai.

Didingas ženklas

Raktažodžiai:

Jėzus, Dievo Sūnus, anot šv. Pauliaus, gimęs iš moters (Gal 4, 4), buvo duotas pasauliui per tą ypatingą moterį, kurią kai kas atpažįsta Apreiškimo aprašyme. Ta nuostabi moteris yra Marija, Stebuklingoji, nepadariusi jokio stebuklo. Jinai - tas Dievo atsakymas - nėra nieko pareiškusi, nėra kalbėjusi. Ji nepaliko jokio rašto, jokio testamento. O ne, paliko. Jėzų Kristų! Marija - Dievo Motina. Štai vienintelis Mergelės garbės titulas. Tai viskas. Kristus - Marijos buvimo prasmė. Vienintelis jos gyvenimo turinys.

Velykinė Pranciškaus giesmė

Pranciškaus akys liko užmerktos, bet ausys tapo jautresnės; jis girdi savo Viešpatį, kuris sako: Džiaukis, Pranciškau, būk savo kančiose laimingas. Nuo dabar gyvenk ramybėje, lyg jau būtum su manimi Dangaus Karalystėje.

Didysis Tridienis

Raktažodžiai:

Didžiojo Tridienio apeigų aprašymas tepasitarnauja gilesniam Kristaus mirties ant Kryžiaus ir Prisikėlimo slėpinių suvokimui bei išgyvenimui.

Velyknakčio adoracija

Raktažodžiai:

Nuo Didžiojo Penktadienio Kristaus Kančios pamaldų iki Didžiojo Šeštadienio Velyknakčio pamaldų vyks nepertraukiama Dievo garbinimo malda, budint prie Švč. Sakramento.
Kviečiame jungtis maldai Jums patogiu laiku.

Bažnyčioje yra informacinis lapas, kuriame Jūs galite užsirašyti, kada ketinate skirti savo laiką šiai brangiai maldai.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4