Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Balandžio mėnesį kunigai lankys Molėtų miesto Liepų gatvės gyventojus.

Kaišiadorių vyskupo žodis - sveikinimas vyskupijos tikintiesiems Velykų proga

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji broliai ir seserys!

Dalindamasis gyvo tikėjimo džiaugsmu, sveikinu jus Kristaus Prisikėlimo šventėje!

Kartu su apaštalu Pauliumi mes visi skelbiame gerą naujieną apie protėviams duotąjį pažadą: jį Dievas įvykdė mums, jų vaikams, prikeldamas Jėzų (Apd 13, 32-33).

Užrašas ant Jėzaus kryžiaus

Raktažodžiai:

Senajame Testamente yra gausu stebinančių akrostichų ir kitokių tekstinių ypatybių, kurios patraukia atidaus skaitytojo dėmesį. Naujajame Testamente taip pat yra hebrajiškas akrostichas, kuris dažniausiai lieka nepastebėtas.

Artėjančių švenčių pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Balandžio 5 d. Didysis Ketvirtadienis (Paskutinės vakarienės Mišios)

Eucharistijos ir Kunigystės įsteigimo diena - šv. Mišios 18 val.

Balandžio 6 d. Didysis Penktadienis

Kristaus Kančios pamaldos 18 val. (rinkliava skirta šv. Žemei)

Apreiškimai

Viešpaties Angelas apreiškė Marijai, kad ji bus Išganytojo Motina. Mums gali kilti klausimas, ar tą apreiškimą Mergelė suvokė vidinėje vizijoje, ar per regimą Dievo apsilankymą Angelo pavidalu. Nesvarbu. Atrodo, jog Mergelė Marija pilnai suprato jai atsivėrusį slėpinį. Ir ji pasakė taip. Nėra prasmės klausti, ar Marija galėtų atsisakyti būti Dievo Motina, ir ar Dievas turėtų ieškoti kitos moters, kuri sutiktų būti Jo Sūnaus Motina. Kelti tokį klausimą būtų galima tik nepažįstant Marijos laisvės. Marija galėjo atsakyti vien tik taip. Nekaltai Pradėtoji išlieka visiškai savimi. O pati didžiausia laisvė – pritarti tiktai gėriui.

Kovo 31 d.

Raktažodžiai:

17 val. Susitaikinimo pamaldos.
Dalyvaus aštuoni kunigai svečiai.

18 val. Gailestingumo Mišios.

Bus renkama rinkliava naujiems liturginiams drabužiams įsigyti.

Pareiga džiaugtis

Juozapas iš Nazareto, Mergelės Marijos Sužadėtinis, maloniai ir išmintingai atlieka savąją tėvo pareigą. Jo tėvystė Kūdikiui Jėzui ir mums yra autentiškai ir dvasiškai simbolinė. Pagal Tėvo, kuris yra danguje, paveikslą, Juozapas turi tikrą autoritetą, kuris ugdo ir duoda gyvybę. Tai nuolatinė veikla, padedanti  atskleisti būtį. Etimologiškai žodis „autoritetas“ yra kilęs iš lotyniško augere, kuris reiškia didinti, auginti.

Kovo 17 d.

Raktažodžiai:

10 val. šv. Mišiomis prasidės Molėtų dekanato Caritas narių rekolekcijos.

Rekolekcijose dalyvaus lektorė ses. Vincenta Slavėnaitė MVS ir Kaišiadorių vyskupijos
Caritas reikalų vedėja Giedrė Adlytė.

Kovo 16 d.

Raktažodžiai:

Šį penktadienį kviečiame į susitikimą su kun. Stasiu Kazėnu SJ ir Panevėžio Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės atstovais. Svečiai pasidalins mintimis apie bendruomenės, einančios tikėjimo keliu, patirtį.

Susitikimas įvyks parapijos namuose po vakarinių šv. Mišių (19.15 val.).

2 proc. parama parapijai

Raktažodžiai:

Norėdami išreikšti savo geranoriškumą ir prisidėti prie Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijoje vykdomų darbų ir bažnyčios išlaikymo, Jūs galite skirti iki 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM).

Per 2011 metus parapiją pasiekė 11 494 lt parama.
Dėkojame Jums.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4