Naujas vikaras

Raktažodžiai:

Kaišiadorių vyskupo sprendimu kunigas Egidijus Kazlauskas paskirtas Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru. Dabar parapijos klebonui talkins du vikarai.

Birželio 30 d.

Raktažodžiai:

Tituliniai Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios atlaidai (11 val.).

Birželio 16 d.

Švęsime šv. Antano Paduviečio atlaidus Molėtų bažnyčioje.

Atvyks Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir teiks Sutvirtinimo sakramentą (11 val.).

Birželio 2 d.

Kartu su viso pasaulio tikinčiųjų bendruomenėmis Molėtų parapijos tikintieji kviečiami tuo pačiu metu jungtis į bendrą maldą, dalyvaujant vienos valandos trukmės Švč. Sakramento adoracijoje tema
"Vienas Viešpats, vienas tikėjimas".

Švč. Sakramento adoracijos Molėtų bažnyčioje pradžia 18 val.

Šventosios Dvasios paraginti

Ne tik literatūroje, bet ir gyvenime Meilė esti paslaptingu reiškiniu. Meilės pagautas žmogus elgiasi nelogiškai, manoma, kad iš įsimylėjėlių visko galima tikėtis. Tai ir paliudija meilės asmeniškumą. Jei Dievas Šv. Rašte vadinamas Meile, jei tvirtinama, kad Jame laisvės versmė, tuomet išryškėja Jo paslaptingumas. Dievas yra asmeniška tikrovė ir nuo Jo priklauso kiek ar kaip atsiverti kūriniui. Tuo tarpu Švč. Trejybė – Dievo vidinio gyvenimo išraiška. Ji – paslapčių paslaptis, o kai drįstame apie Ją kalbėti, tai vien tik mėgindami perduoti krikščionybės tikėjimą.

Balandžio 20 d.

Molėtų bažnyčioje lankysis teologijos mokslų daktaras kunigas egzorcistas Arnoldas Valkauskas. Kunigas svečias praves katechezę ir vadovaus vidinio išgydymo pamaldoms.

Pradžia 16 val.

Prasidės bažnyčios vidaus dažymo darbai

Šių metų balandžio 10 d. Molėtų parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas ir Vytauto Kubiliaus IĮ "Pastatų restauravimas, kultūros paminklai, dekoratyvinė tapyba, polichrominis dažymas, dekoratyvinis tinkas, dirbtinis marmuras", atstovaujama  V. Kubiliaus, pasirašė darbų rangos sutartį, kurios vertė yra 259 tūkstančiai litų.

Kaišiadorių vyskupo žodis - sveikinimas vyskupijos tikintiesiems Velykų proga

Raktažodžiai:

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!

Su jumis drauge švęsdamas svarbiausią mūsų išganymo ir tikėjimo įvykį, sveikinu Kristaus Prisikėlimo šventėje!

Su tikėjimo broliais ir seserimis visame pasaulyje mes priimame, išgyvename ir skelbiame Gerąją Prisikėlimo žinią: Jėzus prisikėlė!

Kaip ir moterims prie kapo, taip ir mums, skirti tie patys Dievo žodžiai: “Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė!”

Artėjančių švenčių pamaldų laikas

Kovo 28 d. Didysis Ketvirtadienis (Paskutinės vakarienės Mišios)

Eucharistijos ir Kunigystės įsteigimo diena - šv. Mišios 18 val.

Kovo 29 d. Didysis Penktadienis

Kristaus Kančios pamaldos 18 val. (rinkliava skirta šv. Žemei)

Kovo 30 d. Didysis Šeštadienis

Kovo 23 d.

17 val. Gavėnios susitaikinimo pamaldos.

18 val. Gailestingumo Mišios.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4