Parapijos jaunimo sveikinimas

Brangieji!
Mums, katalikams, ši šventė yra labai svarbi. Popiežius Pranciškus yra sakęs, jog Kalėdos, kaip jokia kita šventė, yra džiaugsmo šventė. Todėl reikia džiaugtis, nes gimsta mūsų visų Išganytojas. Kalėdos - tai nėra dovanų metas, bet tai yra mūsų galimybė norėti ir tapti gerais ir pilnais džiaugsmo. Galbūt šios šv. Kalėdos yra šiek tiek kitokios, tačiau nereikia nusiminti, nes šis laikotarpis mus moko atsakingumo ir pasitikėjimo Dievu. Todėl visa širdimi, visą mūsų parapijos (ir ne tik) bendruomenę, sveikina Molėtų parapijos Jaunimas. Būkite laimingi ir sveiki!

Stabdomos viešos pamaldos

Raktažodžiai:

Lietuvos vyskupų nutarimu viešos pamaldos bažnyčiose stabdomos nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d.
Dėl sielovadinių patarnavimų galima kreiptis į parapijos kleboną ir vikarą telefonu arba elektroniniu paštu.

Lapkričio 23 d.

Raktažodžiai:

Minint Negimusio kūdikio dieną, Molėtų parapijos sutvirtinamieji jungėsi maldoje šv. Mišių metu ir bažnyčioje bei šventoriuje uždegė atminimo žvakeles.

Paroda

Raktažodžiai:

Parapijos namuose veikia parodėlė "Padaryk mane gerumo ženklu", skirta paminėti 100-ąsias kardinolo
Vincento Sladkevičiaus gimimo metines. Parodėlėje eksponuojami mokytojų Jurgitos Žilinskienės ir Danutės Pundienės mokinių darbeliai. Parodėlę organizavo dekanato tikybos mokytojų koordinatorė D. Pundienė.

Lapkričio 15 d.

Raktažodžiai:

Švęsime Aušros Vartų Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus (11 val.).
Atlaidų šv. Mišių aukai vadovaus ir homiliją sakys Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Pradėtas kapitalinis laiptų remontas

Beveik prieš mėnesį pradėti remontuoti pagrindiniai laiptai, vedantys į Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventorių. „Tikinčiųjų patogumui laiptai bus atnaujinti kapitališkai,“ - kalbėjo parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas, pasakojęs, kad iki tol laiptai būdavo remontuojami užtaisant prasčiausias vietas, tačiau brendo būtinybė juos atnaujinti kapitališkai.

Spalio 24 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos padėkos šventė.

PROGRAMA:

16.45 val. - registracija Molėtų bažnyčioje
17.00 val. - susipažinimas su Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio Draugijos dvasios tėvu Žaslių parapijos klebonu Algiu Ananiu, vyskupijos GRD koordinatorės Jolantos Celiešienės žodis
17.20 val. - visuotinė Rožinio malda bažnyčioje
18.00 val. - šv. Mišios.  Mišias aukos ir homiliją sakys svečias kun. Algis Ananis

Molėtų dekanas mons. Kęstutis Kazlauskas
Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorė Aušrinė Andreikėnienė

Spalio 7 d.

Raktažodžiai:

Bažnyčia mini Švč. Mergelę Mariją, Rožinio Karalienę.

Spalio 7 d. 18 val., trečiadienį, Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už visus Gyvojo Rožinio kalbėtojus, dvasios tėvus, koordinatorius, Gyvojo Rožinio būrelių vadovus bei už visas dekanato parapijas.

Prieš šv. Mišias, 17 val. 15 min., bus meldžiamasi Rožinio malda su šv. Jono Pauliaus II Rožančiumi, kurį mūsų bažnyčiai padovanojo vyskupas Juozas Matulaitis.              

Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Molėtų dekanas mons. Kęstutis Kazlauskas
Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorė Aušrinė Andreikėnienė

Pasirengimas priimti sakramentus

Rugsėjo mėnesį bažnyčios zakristijoje kviečiami registruotis norintys pasirengti priimti 
Pirmosios šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus. 

Rugsėjo 13 d.

Raktažodžiai:

Švęsime Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidus Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje (11 val.).

Surinkti turinį
web sprendimas c-4