Parapija

Raktažodžiai:

KAS YRA PARAPIJA?

Žodis parapija yra kilęs iš graikiškos sąvokos paroikia, reiškiančios "gyvenimą prie, šalia kito".
PARAPIJA  yra vyskupijoje pastoviai įsteigta ir aiškiai apibrėžta, pirmiausia teritorijos ribomis, tikinčiųjų bendruomenė, kurios sielovada rūpintis vietos vyskupo vardu yra pavesta kunigui klebonui, kaip tikrajam bendruomenės vadovui.
 
PARAPIJA
Parapija - tai Dievo tauta, jungiama vieno tikėjimo į Viešpatį Jėzų Kristų, kuris yra čia, tarp mūsų, su mumis ir mumyse.

Parapija - tai šeima, kur bendrai naudojamasi visomis gėrybėmis, kiekvieno nario gabumais, rūpinamasi vienas kitu.
 
Parapija - tai mažoji Bažnyčia, esanti mūsų tarpe, mus mokanti, pašvenčianti, vedanti į Dievą. Ji ugdo bendrą mūsų tikėjimą ir galvojimą - daro mus vienos minties; ji žadina bendrą krikščionišką meilę - daro mus vienos širdies; ji palaiko bendrą tvarką, papročius, atsakomybę - kuria vieną valią. Parapija ugdo mumyse bendrą krikščionišką charakterį.
 
PARAPIJIETIS
Parapijietis - tai asmuo, priėmęs Krikšto sakramentą Katalikų Bažnyčioje, pastoviai gyvenantis parapijoje ir iš jos oficialiai nepasitraukęs, kaip antai nepriklausantis kitokiai Bažnyčiai arba nepareiškęs žodžiais ar gyvenimu, jog jis nėra Katalikų Bažnyčios narys.
 
PARAPIJIEČIO PAREIGOS
 
ŠVĘSTI
Parapijos bendruomenės gyvenimo šaltinis ir centras - tikėjimas, kurį išreiškiame bendra malda ir Dievo garbinimu, ypač švęsdami Eucharistiją (šv.Mišias), taip pat kitus sakramentus. Šv. Jonas Auksaburnis sako: " Tu negali melstis namie taip kaip bažnyčioje, kurioje yra daug žmonių ir kurioje kreipiamasi į Dievą tarytum viena širdimi. Ten yra kažkas daugiau: dvasios vienybė, sielų sutarimas, meilės ryšys, kunigų maldos".
Todėl, jei esi parapijos narys - kiekvieną sekmadienį ir privalomų liturginių švenčių dienomis dalyvauk šv. Mišiose, taip pat kitų sakramentų šventime. Esame bendruomenė, tad švęskime drauge!
 
SKELBTI
Parapijos bendruomenės uždavinys - klausyti Dievo Žodžio ir jį skelbti, pirmiausia rūpinantis, kad suaugusieji parapijos bariai, jaunimas ir vaikai augtų tikėjime bei stengiantis, kad ir netikintieji išgirstų Gerąją Išganymo Naujieną. Katalikų Bažnyčios Katekizmas teigia, jog žemėje išties yra ne duonos ir vandens stygius, bet Dievo žodžių girdėjimo badas.
Todėl, jei esi parapijos narys - stenkis kuo daugiau sužinoti apie savo tikėjimą ir padėk tai daryti kitiems. Mes žinome Gerąją Išganymo Naujieną, tad praneškime ją visiems!
 
TARNAUTI
Parapijos bendruomenės dvasia - artimo meilės dvasia. Tikėdami Dievą, kuris yra Meilė, negalime likti abejingi vargui, skurdui, nelaimei ar neteisybei, kuriuos matome aplink save. Vatikano II Susirinkimas skelbia, jog kur tik esama stokojančių valgio ar gėrimo, drabužių, pastogės, vaistų, darbo, mokslo ir galimybių tikrai žmoniškai gyventi, kankinamų vargo ar silpnos sveikatos, kenčiančių įkalinimą, ten krikščioniškoji meilė turi jų ieškoti ir juos surasti.
Todėl, jei esi parapijos narys - surask būdų vienas ar su kitais parapijiečiais ištiesti ranką pagalbos reikalingiems. Mes - vieno Tėvo vaikai, tad būkime broliais ir seserimis.
 
JEI NORITE
  • deramai pasirengti priimti sakramentus ir stiprintis jų teikiamomis malonėmis
  • išgirsti Dievo Žodį
  • daugiau sužinoti apie savo tikėjimą
  • dalyvauti krikščioniškuose darbuose
ATEIKITE Į PARAPIJĄ.
web sprendimas c-4