Minime Jono Pauliaus II mirties metines

Balandžio 2 dieną minime šeštąsias Jono Pauliaus II mirties metines.

Ištrauka iš Stanislavo Dzivišo knygos Gyvenimas su Karoliu, kurią 2007 m. išleido "Katalikų pasaulio leidiniai".

"Buvo 21.37 val. Pajutome, kad šventasis Tėvas nustojo kvėpuoti. Tuojau pažvelgėme į monitorių: kilnioji Jo širdis, dar plakusi keletą akimirkų, sustojo.

Gydytojas Budzonetis pasilenkė prie Jo ir, lėtai pakėlęs į mus akis, sušnibždėjo: "Iškeliavo į Viešpaties namus".

Kažkas tą akimirką sustabdė laikrodį.

Mes visi kaip susitarę pradėjome giedoti Te Deum. Ne Requiem, nes tai nebuvo gedulas, bet Te Deum - kaip padėką Dievui už dovaną, kurią Jis buvo suteikęs: už šventąjį Tėvą - Karolį Voitylą.

Verkėme. Kaip neverkti! Tai buvo kartu ir skausmo, ir džiaugsmo ašaros. Namuose įsižiebė visos šviesos..."

Jonas Paulius II. Mano maldos.

Duok mums kasdieninės duonos

"Tėve mūsų, kuris esi danguje...
kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien";
padaryk, kad nė iš vieno Tavo vaikų
nebūtų atimti žemės vaisiai;
kad nė vienas daugiau nekentėtų iš baimės
neturėti kasdieninės duonos
sau ir savo artimiesiems,
padaryk, kad visi,
pripildyti begalinės meilės,
kuria Tu mus myli,
mokėtume solidariai dalytis ta duona,
kurią Tu mums taip dosniai teiki.
Išmokyk mus prie savo stalo
padaryti vietos mažiausiems ir silpniausiems,
idant, atėjus dienai, būtume verti
visi sėdėti prie Tavo dangiškojo stalo.

1989 m.

Jonas Paulius II. Pamokymai gyvenimui.

Dievas ateina pas mus per dalykus, kuriuos geriausiai pažįstame ir galime lengviausiai patikrinti - per mūsų kasdienio gyvenimo dalykus.

Komentarai

PT portretas

Tėve mūsų

Nėra maldos, kuri būtų kilnesnė, brangesnė ir šventesnė savo turiniu už maldą, kuria Jėzus išmokė apaštalus kreiptis į Dangiškąjį Tėvą. Ta pačia malda ir mes, šiandien kreipiamės į mūsų Dangiškąjį Tėvą...

MoMaMo portretas

Pamenu

Pamenu, kad kai buvom trečiokai, mokytoja per pamokas mus vesdavosi į bažnyčią. Tądien, kai mirė Jonas Paulius II, taipogi ėjom melstis. Galbūt, tada dar nelabai supratom, kokia buvo šv. Mišių intencija, bet kas kaip sugebėjom, taip meldėmės. Pasibaigus šv. Mišioms, klebonas pasakė: "Galėsite pasigirti, kad Jono Pauliaus II mirimo dieną meldėtės už Jį." :)

web sprendimas c-4