Rugpjūčio 25 d.

Raktažodžiai:

Tituliniai šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo atlaidai Stirniuose (13 val.).
Šv. Mišioms ir eucharistinei procesijai vadovaus bei homiliją sakys
Vilniaus šv. Arkangelo Rapolo parapijos klebonas Arūnas Kesilis.
Iškilmių metu giedos Balninkų parapijos choras.

Po šv. Mišių vyks koncertas ir agapė.

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė)

Raktažodžiai:

Rugpjūčio 15 d. (ketvirtadienį) švęsime Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę.
Šv. Mišios Molėtų bažnyčioje 10 val. ir 19 val.

Rugpjūčio 14-22 d. Pivašiūnuose vyks Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidai.

Rugpjūčio 16 d. (penktadienį) Molėtų dekanato diena Pivašiūnuose.
Šv. Mišios Molėtų bažnyčioje tik 19 val.

Rugpjūčio 19 d. ir 22 d. organizuojama kelionė autobusu į Pivašiūnų Žolinės didžiuosius atlaidus.
Norinčius vykti prašome registruotis zakristijoje.

Rugpjūčio 11 d.

Raktažodžiai:

Šv. Mišios 9 val.

11 val. šv. Mišių nebus, nes kunigai išvyksta į titulinius šv. Lauryno atlaidus Videniškiuose.

Naujas vikaras

Raktažodžiai:

Kaišiadorių vyskupo sprendimu kunigas Egidijus Kazlauskas paskirtas Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru. Dabar parapijos klebonui talkins du vikarai.

Birželio 30 d.

Raktažodžiai:

Tituliniai Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios atlaidai (11 val.).

Birželio 16 d.

Švęsime šv. Antano Paduviečio atlaidus Molėtų bažnyčioje.

Atvyks Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir teiks Sutvirtinimo sakramentą (11 val.).

Birželio 2 d.

Kartu su viso pasaulio tikinčiųjų bendruomenėmis Molėtų parapijos tikintieji kviečiami tuo pačiu metu jungtis į bendrą maldą, dalyvaujant vienos valandos trukmės Švč. Sakramento adoracijoje tema
"Vienas Viešpats, vienas tikėjimas".

Švč. Sakramento adoracijos Molėtų bažnyčioje pradžia 18 val.

Šventosios Dvasios paraginti

Ne tik literatūroje, bet ir gyvenime Meilė esti paslaptingu reiškiniu. Meilės pagautas žmogus elgiasi nelogiškai, manoma, kad iš įsimylėjėlių visko galima tikėtis. Tai ir paliudija meilės asmeniškumą. Jei Dievas Šv. Rašte vadinamas Meile, jei tvirtinama, kad Jame laisvės versmė, tuomet išryškėja Jo paslaptingumas. Dievas yra asmeniška tikrovė ir nuo Jo priklauso kiek ar kaip atsiverti kūriniui. Tuo tarpu Švč. Trejybė – Dievo vidinio gyvenimo išraiška. Ji – paslapčių paslaptis, o kai drįstame apie Ją kalbėti, tai vien tik mėgindami perduoti krikščionybės tikėjimą.

Balandžio 20 d.

Molėtų bažnyčioje lankysis teologijos mokslų daktaras kunigas egzorcistas Arnoldas Valkauskas. Kunigas svečias praves katechezę ir vadovaus vidinio išgydymo pamaldoms.

Pradžia 16 val.

Prasidės bažnyčios vidaus dažymo darbai

Šių metų balandžio 10 d. Molėtų parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas ir Vytauto Kubiliaus IĮ "Pastatų restauravimas, kultūros paminklai, dekoratyvinė tapyba, polichrominis dažymas, dekoratyvinis tinkas, dirbtinis marmuras", atstovaujama  V. Kubiliaus, pasirašė darbų rangos sutartį, kurios vertė yra 259 tūkstančiai litų.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4